ul. Nieznana 14/2
31-464 Kraków

RODO

Obowiązek informacyjny RODO
• Administratorem Państwa danych osobowych jest Hipoteczny.Expert Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
(31-524) przy ulicy Nieznanej 14 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd
Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000818618, o kapitale zakładowym 5000,00 zł, NIP 675-172-05-77(,,Administrator danych’’).
Z Administratorem danych można się skontaktować pisemnie na adres Administratora danych.
• Administrator danych wyznaczył osobę, z która można się kontaktować poprzez email na adres
ado@hipoteczny.expert lub pisemnie, na adres siedziby Administratora danych, ze wskazaną osobą
można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
• Administrator danych jednocześnie informuje, że przysługuje Państwu prawo:
a) wycofania zgody- wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
b) dostępu do danych osobowych;
c) prawo żądania ich sprostowania;
d) usunięcia;
e) ograniczenia przetwarzania;
f) przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych, w
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego;
g) w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie
uzasadnionego interesu, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych osobowych. W szczególności przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na
potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.
W celu realizacji powyższych uprawnień prosimy o kontakt
– telefoniczny: 793-988-880
– e-mailowy: ado@hipoteczny.expert
– pisemny na adres Hipoteczny.Expert Sp. z o.o., ul. Nieznana 14, 31-464 Kraków
• Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:
• W celu zawarcia i wykonania umowy pośrednictwa finansowego i umów pośrednictwa w obrocie
nieruchomościami z Administratorem danych- podstawą przetwarzania jest zawarta z Państwem
umowa;
• w celach analitycznych i statystycznych- podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność
przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych;
• wypełnienia obowiązków prawnych związanych z przeciwdziałaniem praniu pieni ędzy oraz
finansowaniu terroryzmu;
• wypełniania innych obowiązków prawnych.
• Państwa dane osobowe będą przechowywane w zakresie umów pośrednictwa finansowego i umów
pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu
przedawnienia roszczeń wynikających z umowy pośrednictwa lub równy okresowi przechowywania
dokumentacji związanej z wykonaniem umowy pośrednictwa finansowego i umów pośrednictwa w
obrocie nieruchomościami zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa- w
zależności, który z tych okresów jest dłuższy.
• Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na
zlecenie Administratora danych m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, BiK, spółkom
świadczącym usługi archiwizacyjne, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy
z Administratorem danych i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. Państwa dane osobowe
mogą być także udostępniane innym podmiotom np. Deweloperom, ale tylko w przypadku pozyskania
Państwa zgody na takie udostępnienie. W każdej chwili mogą się do nas Państwo zwrócić z wnioskiem
o udzielenie informacji w zakresie podmiotów, którym udostępniliśmy dane na podstawie Państwa
zgody.
• Państwa dane osobowe mogą być przez nas bezpośrednio pozyskane od Państwa (w trakcie wizyty w
oddziale, za pośrednictwem formularzy zamieszczonych na stronie internetowe, telefonicznie
pisemnie) a także od innych podmiotów, gdy wyrazili Państwo taką zgodę.
• Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza
Europejskim Obszarem Gospodarczym.
• Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową pośrednictwa finansowego i umów
pośrednictwa w obrocie nieruchomościami jest dobrowolne, ale konieczne do jej zawarcia i
wykonania.
• Na podstawie przekazanych przez Państwa danych, w tym danych osobowych, możemy przygotować
oferty dostosowane do Państwa potrzeb.
• Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych.
• Szczegółowe informacje o sposobie i zakresie przetwarzania Państwa danych znajdują się na stronie:
www.hipoteczny.expert/rodo